+30 27440 66860

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όροι Χρήσης

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου «SPORTCAMPKIDS.GR» (η «Ιστοσελίδα») οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε. Αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης αποτελεί και η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αμφότερα δε, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»),  την λοιπή ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση στην ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν, να ενεργείτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και να μην βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. , τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους συνεταίρους ή τους παρόχους αδειών.

Η  ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές κι εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kids@sportcamp.gr.

 

2.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ιστοσελίδα ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας, Περιοχή Κατουνίστρα, ΤΚ 20300, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 094210840, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, εικονιδίων, φωτογραφιών, σχεδίων, βίντεο, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού, καθώς και συνδυασμών αυτών (το «Περιεχόμενο») αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεταίρων ή των παρόχων αδειών και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εκτός κι εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα ονόματα φίρμας, προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών της ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Δεν δύνασθε να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή που ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο ή τα Σήματα, ούτε και οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας μας οφείλετε αφενός μεν να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας. Επίσης, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής σας και χρήσης της Ιστοσελίδας μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς Χρηστών στο Διαδίκτυο (NETIQUETTE). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα μας ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από σας ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής σας ευθύνης.

Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα:

(α) Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής,

(β) Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή ό,τι είναι απαραίτητο για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας),

(γ) Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης,

(δ) Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου,

(ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυφού κειμένου» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων,
(στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας.

Επίσης, σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα:
(α) Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει,
(β) Δεν συνεπάγεται επικύρωση εκ μέρους μας της εν λόγω ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της,

(γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση,
(δ) Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

(ε) Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις.

(στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος, και

(ζ) Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά δε τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη μας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη με αφορμή αυτή τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Κατά την περιγραφή των παροχών και των υπηρεσιών μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των υπηρεσιών ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

Η ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για την Ιστοσελίδα μας, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

 

5. "ΔΕΣΜΟΙ" (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Η Ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από την Πολιτική μας περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι της συγκεκριμένης σύμβασης χρήσης της Ιστοσελίδας, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων της παρούσης σύμβασης χρήσης. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφοράς που τυχόν προκύψει εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα καθ’ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.

 

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 23 Απριλίου 2024